Organisatie

Visitatiecommissie

Voor het intern toezicht heeft het bestuur een Visitatiecommissie ingesteld. Intern toezicht is onderdeel van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. De Visitatiecommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden die door het bestuur zijn benoemd en verzorgt doorlopend het interne toezicht.

De Visitatiecommissie heeft de taak om toezicht te houden op:

  • het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds
  • adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging

Ook staat de Visitatiecommissie het bestuur met raad ter zijde en heeft de Raad van Toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten.
De Visitatiecommissie legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en rapporteert hierover in het jaarverslag. Dit vindt u op de documentenpagina van deze website.

Samenstelling

De Visitatiecommissie van Pensioenfonds Rockwool bestaat uit 3 onafhankelijke leden:  

Naam

Functie

Alieke Doornink

Voorzitter

Joyce van Dorssen

Lid

Léon Zijlmans

Lid