Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. De pensioenen zouden veel lager uitvallen of werkgever en deelnemers zouden meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Door het bestuur is een strategisch beleggingsplan opgesteld. Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsjaarplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs. Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Door het pensioenfonds is Nationale-Nederlanden Investment Partners (NNIP) aangesteld als fiduciair manager. NNIP adviseert het pensioenfonds onder meer over de te kiezen vermogensbeheerders.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)

Pensioenfonds Rockwool streeft ernaar verantwoord te beleggen. Het fonds maakt gebruik van aandelenfondsen die naast de wettelijke verplichting ten aanzien van de uitsluiting van controversiële wapens gebruik maken van specifieke uitsluitingscriteria, bijvoorbeeld op het gebied van controversiële wapens en vuurwapens. Het pensioenfonds belegt niet direct in aandelen, maar doet dit enkel via beleggingsfondsen die beheerd worden door externe vermogensbeheerders. Dit betekent dat het stembeleid van de vermogensbeheerder van toepassing is op de aandelenfondsen omdat een eigen stembeleid niet toegepast kan worden op deze beleggingen. Op de website van het pensioenfonds is het betrokkenheidsbeleid van de vermogensbeheerders, als ook de rapportage hierover beschikbaar. Voor het voeren van dialoog met ondernemingen maken het fonds eveneens gebruik van het betrokkenheidsbeleid van onze vermogensbeheerders. Dit betrokkenheidsbeleid vindt u terug op de documentenpagina.

Sinds 2021 moeten pensioenfondsen laten weten of zij de belangrijkste ongunstige effecten van duurzaamheidsfactoren meewegen bij het nemen van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving. Dat schrijft Europese wetgeving (SFDR) voor. Ook staat in die wet wat de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn. Als een pensioenfonds besluit deze ongunstige effecten mee te nemen, moet het daar een verklaring over opstellen.
Een pensioenfonds mag ook besluiten om deze ongunstige effecten niet mee te nemen bij het beleggen. Pensioenfonds Rockwool maakt gebruik van die mogelijkheid. Op dit moment kunnen we namelijk nog niet overzien aan welke eisen onze rapportage hierover moet voldoen. Als daar meer duidelijkheid over is, kan het zijn dat we in de toekomst op deze beslissing terugkomen. Als dat zo is, kan het zijn dat we de verklaring alsnog opstellen. We informeren u daar dan over op deze website.
Onder het hoofdstuk Beleggingen op de documentenpagina vindt u meer informatie over het huidige duurzaamheidsbeleid