Organisatie

Raad van Toezicht

Voor het intern toezicht heeft het bestuur een Raad van Toezicht ingesteld. Intern toezicht is onderdeel van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden die door het bestuur zijn benoemd en verzorgt doorlopend het interne toezicht.

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op:

  • het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds
  • adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging

Ook staat de Raad van Toezicht het bestuurmet raad ter zijde en heeft de Raad van Toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten.
De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en rapporteert hierover in het jaarverslag. Dit vindt u op de documentenpagina van deze website.

Samenstelling

De Raad van Toezicht van Pensioenfonds Rockwool bestaat uit 3 onafhankelijke leden:  

Naam

Functie

Harald de Valck

Voorzitter

Inge Nijhuis

Lid

Margreet Oostenbrink 

Lid