Nieuws

Verhoging van de pensioenen in 2024

Nadat vorig jaar voor het eerst in veel jaren de pensioenen zijn verhoogd, is er ook dit jaar weer een verhoging van pensioenen.

De verhoging per 1 januari 2024 is als volgt:

 • De pensioenen van werknemers die nu pensioen opbouwen, worden verhoogd met 7,3%;
 • De pensioenen van gepensioneerden en oud-werknemers van ROCKWOOL worden verhoogd met 7%.

De pensioenen en gedeelten van pensioenen waarvoor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verleend, worden niet verhoogd.

Voorwaarden om te mogen verhogen

Evenals vorig jaar gelden dit jaar versoepelde regels voor verhoging van pensioenen. Het bestuur heeft besloten hiervan opnieuw gebruik te maken.

De verhoging van pensioenen van werknemers van ROCKWOOL is gebaseerd op de cao-loonstijging. Deze verhoging was in 2023 niet voor iedere cao-salarisschaal dezelfde. Om discussies met de fiscus te voorkomen, moet worden aangesloten bij de laagste cao-stijging. Die was 6,8%. Samen met de algemene cao-stijging per 1 januari 2024 komt de verhoging van de pensioenen daarmee uit op de maximaal mogelijke 7,3%.

De verhoging van de pensioenen van gepensioneerden en oud-medewerkers is gebaseerd op de prijsindex van het CBS per eind september 2023. Met 0,2% was deze laag. Dat kwam voor een belangrijk deel doordat het CBS de berekening van de prijsindex heeft aangepast. Wanneer die aanpassing ook al in 2022 zou zijn toegepast, zou de inflatie van vorig jaar lager zijn geweest en dit jaar hoger. Het bestuur heeft hier rekening mee gehouden bij het beoordelen van de verhoging van de pensioenen. Dit betekent dat de grondslag voor verhoging 7% is in plaats van 0,2%. Op basis daarvan besloot het bestuur om de volledige verhoging als toeslag toe te kennen.

Afweging besluit tot verhoging

Het bestuur heeft bij het besluit tot verhoging van de pensioenen onder meer de volgende zaken betrokken:

 • Het bestaansrecht van het pensioenfonds is pensioenen uitkeren en daarbij hoort het toekennen van toeslagverlening;
  Toeslagverlening is in het belang van de (oud-)werknemers en gepensio
 • neerden van het fonds. Voor gepensioneerden omdat op deze wijze tegemoet wordt gekomen aan het gedeeltelijk of geheel compenseren van de gevolgen van inflatie. Voor (oud-)werknemers omdat hiermee de gevolgen van de inflatie bij toekomstige ingang van pensioen gedeeltelijk of geheel worden gecompenseerd;
 • Uitgangspunt voor toeslagverlening is dat waar deze mogelijk is, het bestuur deze wil toekennen, mits verantwoord;
 • Het pensioenfonds heeft een groot aantal jaren geen toeslag toegekend;
 • In 2013 zijn de pensioenaanspraken verlaagd met 7%;
 • Door (oud-)werknemers en gepensioneerden wordt op dit moment een relatief hoge inflatie ervaren;
 • De dekkingsgraad biedt voldoende ruimte om tot de voorgenomen toeslagverlening over te gaan. De dekkingsgraad wordt door de toeslagverlening circa 7% lager;
 • Na toeslagverlening blijft de dekkingsgraad hoger dan de invaardekkingsgraad die op 110% is gesteld;
 • De keuze voor toeslagverlening leidt tot een hogere kans op kortingen van de pensioenen in de komende jaren.

Gevolgen van het toeslagbesluit

Het toekennen van de toeslagen heeft (op de lange termijn) gevolgen voor de pensioenresultaten en op de te verdelen pensioenkapitalen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstel. Lees hier wat deze gevolgen zijn.

Vragen

Veel informatie over uw pensioen vindt u op onze website en in Mijn Pensioencijfers. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.