Onderzoek

Wij vinden het belangrijk wat ú vindt.

Het beheer van uw pensioen gaat veranderen. Hoe dat het beste kan, hebben werkgever, vakbonden en pensioenfondsbestuur in een toekomstonderzoek verkend. Bij het maken van een definitieve keuze willen werkgever, vakbonden en pensioenfondsbestuur de voorkeuren van alle belanghebbenden betrekken.

Van 25 februari tot en met 1 maart zijn er informatiebijeenkomsten geweest over het toekomstonderzoek en via een enquête vragen wij wat ú belangrijk vindt. Op deze pagina vindt u links een link naar de video van een van de bijeenkomsten. De tijdens de bijeenkomst gebruikte presentatie en gestelde vragen zijn eveneens beschikbaar. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het bestuursbureau: pensioenfonds@rockwool.nl

Klik hier en doe mee met het onderzoek!

Antwoorden op de vragen tijdens de bijeenkomsten

1. Hoe wordt de pensioenopbouw berekend in de huidige regeling?

Het jaarsalaris wordt verminderd met een AOW-franchise: het pensioengevend salaris. Omdat recht bestaat op een AOW-uitkering wordt niet over het volledige jaarsalaris pensioen opgebouwd. In de pensioenregeling van Rockwool wordt jaarlijks 1,875% pensioen opgebouwd over het pensioengevend salaris. De som van deze jaarlijkse berekeningen is het uiteindelijke pensioen. Wanneer 40 jaar gewerkt wordt in dit systeem wordt er 40 x 1,875% = 75 % pensioen opgebouwd.

2. Waarom wordt er niet een keuze voor de 2 varianten voorgelegd aan de deelnemers?

De uiteindelijke keuzes worden gemaakt door Rockwool/vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Inzicht in de risicovoorkeuren van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden helpt bij het maken van die keuzes.

3. Wat is de betekenis van het pensioenresultaat in de plaatjes, wat betekent dat %?

Het pensioenresultaat geeft aan in hoeverre de verwachte toekomstige pensioenuitkering de inflatie kan bijhouden. Een lager pensioenresultaat betekent geringere koopkracht uitgedrukt in koopkracht per vandaag.

4. Waarom willen ROCKWOOL en vakbonden kiezen voor een andere pensioenuitvoerder?

In opvolgende cao’s is afgesproken de toekomst van de pensioenregeling en het pensioenfonds te onderzoeken. Uit het onderzoek is de conclusie getrokken dat het pensioenfonds op termijn niet toekomstbestendig is.

5. Hoe zit het bij overstap naar een andere uitvoerder: is er dan een andere administrateur voor de pensioenen?

Dat hangt af van de keuze. AZL is de administrateur van één van de alternatieve uitvoerders. Een eventuele overgang naar een andere administrateur gaat zeer zorgvuldig plaatsvinden zodat pensioenbetalingen op tijd blijven plaatsvinden.

6. In 2013 zijn de pensioenen met 7 % verlaagd: wat is er toen gebeurd met de pensioenaanspraken van deelnemers?

Alle pensioenen zijn in 2013 verlaagd, dus ook de door de deelnemers opgebouwde pensioenen.

7. Vraag aan directie en vakbonden: waarom geen keuze voor een IDC-regeling?

Bij een IDC-regeling is sprake van individuele beleggingspotjes. Directie en vakbonden hebben in verband met de hieraan verbonden onzekerheid en de mindere solidariteit gekozen voor voortzetting van de huidige systematiek: een middelloonregeling met een vaste premie.

8. Hoe zouden de plaatjes eruitzien voor het huidige pensioenfonds?

De uitkomsten van het pensioenfonds liggen op de lijn van variant 2.

9. Vraag bij overgang naar PGB: de dekkingsgraad bij PGB ligt hoger dan bij huidige pensioenfonds, wat is dan het gevolg hiervan?

Wanneer ook de opgebouwde pensioenen worden overgedragen zouden deze moeten worden gekort met circa 8%. Er is al geconcludeerd dat dit niet acceptabel is. Een eventuele aansluiting bij PGB zal alleen gelden voor de toekomstige pensioenopbouw van de huidige medewerkers van ROCKWOOL.

10. Is het niet verstandig te wachten op de politieke ontwikkeling en besluitvorming in Den Haag?

Er wordt al jaren gesproken over een pensioenakkoord maar dat is er helaas nog steeds niet. Het is ook onduidelijk of en zo ja, wanneer er een pensioenakkoord komt.

11. Wordt er rekening gehouden met de politieke ontwikkeling in Den Haag?

Ja, wanneer er een pensioenakkoord komt dat aanleiding geeft voor een andere keuze wordt daar rekening mee gehouden.

12. Welke rentepercentages werden gebruikt in de plaatjes?

Bij de varianten wordt gebruik gemaakt van een groot aantal scenario’s die worden herleid naar een gemiddeld neutrale, sombere en optimistische economische ontwikkeling. In de gebruikte scenario’s is daarom sprake van groot aantal verschillende rentepercentages.

13. Hoe is het te verklaren dat Pensioenfonds Rockwool in de onderste categorie van dekkingsgraden is geraakt?

Daarvoor kunnen verschillende verklaringen worden gegeven. Naast rentedaling waardoor de verplichtingen van het fonds sterk zijn gestegen is ook de gestegen levensverwachting een verklaring. Bij het pensioenfonds altijd sprake geweest van een voorzichtig beleggingsbeleid. Hierdoor is er bij het pensioenfonds nooit sprake geweest van een heel ruime buffer. Het risico in het beleggingsbeleid mag in een herstelperiode niet worden vergroot. Na eerdere dalingen op de financiële markten zijn risico’s verder afgebouwd. Hierdoor is ook de herstelcapaciteit beperkt.

14. Blijft het ANW-hiaatpensioen gehandhaafd bij een ander uitvoerder?

Vakbonden en ROCKWOOL hebben afgesproken de huidige pensioenregeling bij een nieuwe uitvoerder te willen voortzetten. Dat betekent dat het ANW-hiaatpensioen blijft bestaan.

15. Is de korting op opbouw afgesproken tussen Sociale Partners?

Sociale partners hebben een vaste premie afgesproken. De opbouwkorting is een gevolg van het feit dat de vaste premie momenteel onvoldoende is om een pensioenopbouw gebaseerd op een opbouw van 1,875% per jaar mogelijk te maken. De opbouw in 2018 (1,798%) en 2019 (1,774%) is daarom lager. Naar verwachting zal de opbouw in de komende jaren verder moeten worden verlaagd.

16. Wat is de reden om PGB als keuze voor aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds de voorkeur heeft gekregen?

Andere bedrijfstakpensioenfondsen staan niet open voor ROCKWOOL omdat deze een striktere afbakening hebben van de branche waarin ondernemingen actief zijn. Daarnaast is het bij PGB mogelijk de huidige pensioenregeling van ROCKWOOL voort te zetten.

17. Wat is de mening van vakbonden ten aanzien van een mogelijke wijziging van de rekenrente of regels omtrent deze?

Vakbonden zijn het niet eens met de huidige pensioenregels en voeren actie op 18 maart: iedereen wordt uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze actie.

18. Indien er een korting over 10 jaar gespreid wordt, kan die dan na enkele jaren bij goede resultaten ophouden?

Een pensioenkorting kan worden uitgesmeerd over 10 jaar. Er wordt dan ieder jaar 1/10e deel van de korting verwerkt. Wanneer de pensioenen eind 2020 moeten worden gekort is dat een onvoorwaardelijke korting. Ook bij een snelle stijging van de dekkingsgraad in de jaren daarna moeten de dan nog niet verwerkte kortingen worden doorgevoerd.

19. Wat betekent pensioen bij een verzekeraar onderbrengen?

De opgebouwde pensioenen worden na onderbrenging door de verzekeraar gegarandeerd en dus niet meer verlaagd. Als de dekkingsgraad circa 100% is een nominale inkoop waarschijnlijk mogelijk. Bij de huidige dekkingsgraad (per eind januari 97%) zou een korting bij inkoop plaatsvinden. Duidelijk is dat bij een inkoop bij een verzekeraar er in de toekomst geen verhoging van dat pensioen meer gaat plaatsvinden.

20. Wat is de hoogte van de uitvoeringskosten van het Pensioenfonds?

Deze zijn circa € 850.000. De kosten bestaan onder meer uit kosten voor AZL, bestuursbureau, bestuur, Raad van Toezicht, accountant, actuaris en De Nederlandsche Bank.

21. Dekkingsgraden: Wat hebben andere Pensioenfondsen gedaan om op een hoogte van 120 % dekkingsgraad te komen?

Er zijn grote verschillen tussen pensioenfondsen. Bij ondernemingspensioenfondsen met een hoge dekkingsgraad was vaak sprake van een bijstortingsverplichting van de werkgever bij daling van de dekkingsgraad. Bij ROCKWOOL is een vast premie afgesproken waardoor de werkgever niet bijstort.

22. Hoe ziet het toezicht op Verzekeraars eruit?

Ook verzekeraars staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De kapitaaleisen van verzekeraars zijn strikt. Een verzekeraar heeft veel hogere buffers. Uitgedrukt in dekkingsgraad ligt dit hoger dan circa 175-200%.

23. Bij variant 1 worden opgebouwde pensioenen ondergebracht bij een verzekeraar. Hebben de gepensioneerden een individuele keuzemogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde verzekeraar?

Nee, in die variant kiest het pensioenfonds een verzekeraar waar de pensioenaanspraken en het vermogen worden ondergebracht.

24. Waarom wordt er niet meer premie ingelegd om de financiële positie van het pensioenfonds te verbeteren?

Werkgever en vakbonden hebben in cao-verband de huidige premie afgesproken. Een premieverhoging heeft een beperkte invloed op de dekkingsgraad. De huidige jaarpremie is circa € 12 mln. De dekkingsgraad zou slechts ongeveer 1% stijgen als er € 3 mln extra premie wordt ingelegd.